Contact|

14e Jaarcongres LVB


26 september 2024 | De Reehorst, Ede

Deelsessies

Wilt u weten welke deelsessie in welke ronde valt?

Anne Versluis en Robert Didden

Ofschoon de aandacht voor trauma en LVB de afgelopen jaren sterk is toegenomen, wordt trauma en PTSS nog te vaak niet herkend, gediagnosticeerd en bijgevolg behandeld bij kinderen en volwassenen met een LVB.

Ineke Speksnijder, orthopedagoog ASVZ.
Suzanne Lokman, onderzoeker/promovenda, Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo, Tilburg University.
Patricia van Stuivenberg, directeur bedrijfsvoering Pluryn.

De 24 cliënten die momenteel zorg ontvangen volgens de acht Pro-uitgangspunten hebben een verleden van veel uit- en doorplaatsingen omdat organisaties onmachtig waren een antwoord te vinden op de ondersteuningsvraag van deze cliënten. Bij Pro hoeven de cliënten, ongeacht hun gedrag, niet weg. Het bieden van een onvoorwaardelijke woonplek en onvoorwaardelijke, menswaardige ondersteuning vraagt inspanning en commitment van alle lagen van de organisatie.

Judith Coolen Orthopedagoog-Generalist, Myrna Staal Orthopedagoog generalist en Johan Trum cliënt

Wonen in een gewoon huis, in een gewone wijk. Het Houvast biedt 24-uurs ondersteuning aan cliënten met een hoog zorgzwaartepakket, een VG6 of VG7 die zelfstandig (niet geclusterd) wonen. Vanuit contact, samen optrekken, oprechte interesse, aansluiten bij de vraag, wat eigen waarden en normen loslaten, soms risico nemen en veel vertrouwen zien we de kwaliteit van leven toenemen.

Geert Bettinger, internationaal gastspreker, auteur boek: Door stil te staan kom je verder; een andere kijk op 'probleemgedrag'

Op een zeer interactieve, soms humoristische, wijze gaan we aan de slag met een andere kijk op zogenoemd 'onbegrepen gedrag'. Ik noem dit signaalgedrag. Kan en wil hier niet te veel over 'prijsgeven' vanwege de verrassende wijze van deze actieve masterclass. Deze duurt ongeveer 45-60 minuten.

Susana Castilla Carrasco (GZ-psycholoog/hoofdbehandelaar, seksuoloog), Piet de Jong (adviseur repatriëring)

Binnen de LVB-zorg komen we steeds meer cliënten tegen met (deels) een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Tijdens dit interactieve overleg willen we met het publiek verkennen in hoeverre dit een andere aanpak vraagt. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in bijvoorbeeld bejegening tussen cliënten met en zonder niet-Nederlandse culturele achtergrond? Hoe ga je om met mensen die naast hun LVB ook een andere moedertaal hebben en het Nederlands niet goed beheersen? Kun je een LVB diagnosticeren bij iemand van wie je de ontwikkelgeschiedenis niet kunt achterhalen? Maakt dit uit in de behandeling en bejegening?

Pamela Storms, teammanager Gastenhof Koraal / Julie Bocken, orthopedagoog-generalist Koraal

Hulpvragers met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn extra kwetsbaar om ingrijpende ervaringen mee te maken. Uitbuiting is daar een van. Mensenhandelaren maken misbruik van deze kwetsbaarheid. Hulpvragers met een LVB hebben een grote kans om slachtoffer te worden van uitbuiting. Een goede en effectieve aanpak van deze problematiek ontbreekt momenteel.

Edithe Rot, Gedragsdeskundige bij Amerpoort, Utrecht University & Kristel Verbree, Coördinerend begeleider bij Amerpoort

De samenwerkingsrelatie is cruciaal in ons professioneel handelen. Deze relatie bepaalt voor een belangrijk deel het effect van de ondersteuning die je biedt. In het huidige stressvolle zorgveld staat de relatie echter onder druk. Het creëren van een veilige basis voor de cliënt met LVB is niet gemakkelijk. Toch is stilstaan en reflecteren op eigen handelen noodzakelijk om de kwaliteit van de samenwerkingsrelatie in stand te houden en te verbeteren.

Drs. Marc van Ekeren, GZ Psycholoog en dr. Annemarie van Vonderen, psychotherapeut en orthopedagoog generalist, beiden werkzaam bij Pluryn

In deze deelsessie zullen we nader ingaan op hoe de Aangepaste DGT behandeling eruit ziet. Ook zullen we nader ingaan op wetenschappelijke evidentie voor deze behandeling bij mensen met LVB. Aan de hand van video's, voorbeelden, en oefeningen zullen we de deelnemers aan deze deelsessie een inkijk geven en een beleving hoe deze behandeling vorm krijgt. We zullen nader ingaan ook op hoe traumabehandeling in te passen is binnen een lopende DGT behandeling.

Een overzicht vindt u hier: deelsessieoverzicht.

Pascal Eikelenboom, Ambulant begeleider Middin, Hendrien Kaal, Lector 'LVB en risicovol gedrag' aan de Hogeschool Leiden

Binnen de zorg voor mensen met een lvb wordt bijna voortdurend gewerkt aan het reduceren van risicovol gedrag. Hierbij kan het gaan om het voorkomen of verminderen van bijvoorbeeld schuldenproblematiek, van middelengebruik, van delinquentie, van vervuiling, of gevaarlijk gedrag in het verkeer. Maar hoe kom je tot een inschatting van de risico’s die jouw cliënt loopt, hoe leg je je risicoinschatting voor de cliënt vast, hoe maak je deze bespreekbaar met je collega’s en je cliënt?

Hendrien Kaal, Lector 'LVB en risicovol gedrag' aan de Hogeschool Leiden & Kyra Robbemond, gz-psycholoog bij Middin

Veel begeleiders in de zorg voor mensen met een lvb hebben wel eens een cliënt begeleid met woonhygiënische problematiek: een cliënt die zoveel spullen verzamelde dat dit het normale gebruik van de woning onmogelijk maakt, een cliënt die ernstig dreigde te vervuilen, of een cliënt waarbij de buren klaagden over stankoverlast of ongedierte…

Welmoed Visser-Korevaar, Basis-orthopedagoog NVO, Seksuoloog NVVS

Het Vat van zelfwaardering is ontwikkeld door Gertjan van Zessen, psycholoog en seksuoloog in zijn werk als onderzoeker en klinisch behandelaar op het gebied van seksverslaving. In de loop van de tijd is de relatie tussen diverse problematiek en zelfwaardering steeds duidelijker geworden.

Maartje Snelders, gedragswetenschapper bij de William Schrikker Stichting & Annick Zijlstra, promovendus aan de Universiteit van Amsterdam

Pasgeborene van ouders met een licht verstandelijke beperking hebben een verhoogd risico op een onveilige opvoedsituatie, waarin sprake kan zijn van een inconsistente opvoedstijl, lage sensitiviteit, autoritair ouderschap, maar ook verwaarlozing en mishandeling. In deze deelsessie wordt allereerst ingegaan op risicofactoren die samenhangen met onveilige opvoedsituaties vanaf de zwangerschap tot de eerste zes levensmaanden bij ouders met een LVB.

Arjan Dijks, trainer

Wat is Motiverende Gespreksvoering (MVG) en hoe wordt dit ingezet om gedragsverandering bij cliënten met te realiseren?

Maria den Boef, Ervaringsdeskundige, Drs. Jac de Bruijn, Adviseur zorg en samenleving, Drs. Judith Coolen, Orthopedagoog generalist, supervisor, trainer. Marijke Doevendans, manager zorg, supervisor, trainer

Op je blauwe ogen! Een blik doet veel, al is het een eerste indruk. Alsof we elkaar zomaar (kunnen) vertrouwen. En als dit niet lukt? Soms ben je naïef, te goedgelovig, of merk je dat vertrouwen in één klap weg is: het kwam te voet en ging te paard!

Dagmar Struijcken, groepsleider behandelgroep en trainer trauma-informed care; Daniëlle Sales, Regiebehandelaar en trainer trauma-informed care

De invloed van ingrijpende jeugdervaringen. Een geschiedenis van ingrijpende jeugdervaringen kan zich bij jeugdigen uiten in onder andere agressie, emotionele en gedragsontregelingen, internaliserende problematiek, zelfbeschadigend gedrag, problemen op seksueel gebied, leer- en cognitieproblemen of middelenmisbruik.

Sanna Koet, onderzoeker Expect Jeugd; Marcia Lever, ontwikkelaar HouVast. TOP Groep Training en begeleiding

De interventie HouVast richt zich op de ondersteuning van gezinnen van ouders met een LVB. Op veel manieren werken we aan verbetering van de uitvoering van HouVast.